Sudar ERP Titana – 2.deo

Troškovi projekta

Kada jedna organizacija kreće u implementaciju bilo kog projekta, pa tako i ERP projekta, jedna od osnovnih tačaka koju očekuje od implementatora je trošak projekta. Klijenti žele da znaju koliki ih trošak očekuju i žele predvidivost, jer im je neophodno da obezbede izvore finansiranja za svoje projekte. Iz tog razloga, znatno odstupanje planiranog od konačnog troška može biti problematično.

I u ovom smislu, kada poredimo rešenja i troškove, moramo biti svesni da se troškovi projekata ne mogu tek tako uporediti, jer se odnose na projekte različitog tipa; negde je implementiran samo jedan od modula, a negde kompletno rešenje. I samo odstupanje troškova od planiranih, nekada može ukazivati na pogrešno definisanje opsega projekta na njegovom početku, ali ova istraživanja ipak mogu ukazati na trendove.

Jedini način da se predupredi značajnije odstupanje u troškovima je da organizacija zajedno sa implementatorom detaljno isplanira sve detalje projekta. To je jedan od osnovnih preduslova uspešne implementacije, a ujedno će smanjiti i rizik od prekoračenja cena. Pored planiranja projekta, potrebno je obratiti pažnju i šta je to što je implementator ponudio u okviru ponude, jer nerazumevanje opsega projekta može dovesti do kasnijeg prekoračenja troškova.

Ipak, kada se pogledaju projekti vodećih vendora, svi oni pokazuju povećanje od planiranog troška, tako da realna cena nikada nije ona koja je i planirana.

prekoracenjetroskova

Kada pogledamo puni iznos troškova implementacije (Total Cost of Ownership) Oracle je najskuplji sa $2,38 miliona, a prati ga SAP sa $2,09 miliona, a najnižu cenu projekta obezbeđuje Microsoft Dynamics sa $2,06 miliona. Poredeći sa prošlom godinom, ukupni troškovi projekta su opali za SAP i Oracle, dok je za Microsoft Dynamics, trošak blago porastao.

Sa druge strane, ako poredimo razliku između planiranih i konačnih troškova, SAP ostvaruje najveće uvećanje troškova u odnosu na očekivane (čak 45% povećanja).

 • SAP ostvaruje najveće uvećanje troškova u odnosu na očekivane (čak 45% povećanja
 • Najnižu cenu projekta obezbeđuje Microsoft Dynamics
 • Oracle je najskuplji

Operativni prekidi u radu

U ovom izveštaju, pod operativnim prekidima podrazumevamo bilo koji važniji prekid tekućeg poslovnog procesa u situaciji kada je poslovni sistem već pokrenut, odnosno nakon Go-Live-a. Odnosno, ovakav prekid se prikazuje kao nemogućnost kompanije da npr., svoj proizvod isporuči na vreme ili da blagovremeno izvede zatvaranje perioda ili nekog od važnijih obračuna. Nažalost, ovakvi operativni prekidi su prilično česti, a posebno u organizacijama koje nisu sprovele detaljno planiranje implementacije ili nisu blagovremeno izvršili mapiranje starih i novih poslovnih procesa pre implementacije.

Prema našem istraživanju, skoro polovina organizacija ima negativno iskustvo, odnosno prekide na nekim od bitnih nivoa nakon i tokom Go-Live perioda.

Iako svi veliki vendori imaju značajan i ne puno različit broj prekida tokom GoLive-a, ipak se može izvući statistika koja nam govori sledeće:

 • Najviše operativnih prekida = SAP
 • Najmanje operativnih prekida = Microsoft Dynamics

operativniprekidi.PNG

Ko što smo već napomenuli, najčešći razlozi operativnih prekida su zbog procesa u organizacionim problemima koji su u samoj kompaniji, odnosno oni nisu zasnovani na problemima u samom ERP rešenju. Da bi ublažili rizik od operativnih prekida i smanjili njihovo trajanje, kompanije moraju kvalitetnije da planiraju adekvatne organizacione promene pre i tokom implementacije.

Kada uzmemo u obzir trajanje operativnih prekida, oni su najčešće oko nedelju dana ili manje. Pri tome valja napomenuti da ovi problemi nisu problemi koji u potpunosti sprečavaju rad na sistemu u ovom periodu, već ovde govorimo o ukupnom trajanju navedenog problema do njegovog konačnog pozitivnog rešavanja. Ali i tokom ovog perioda, kompanije su uobičajeno radile, ali ne na potpuno komotan način.

Na osnovu dužine trajanje operativnog prekida, statistika pokazuje isti redosled rangiranja proizvođača, kao i kod broja operativnih prekida.

operativniprekidi1

 • Najduži operativni prekid = SAP
 • Najkraći operativni prekid = Microsoft Dynamics

Na oblaku

Iako je cloud postao neverovatno popularan na tržištu poslovnih softvera, Panoramina istraživanja u prethodnim godinama otkrivaju da je do sada mali procenat SAP, Oracle i Microsoft Dynamics korisnika implementirao svoje poslovno rešenje na cloud.

Ali u poslednje vreme se može primetiti, da sve više i više organizacija prelazi na cloud kao osnovu za implementaciju svog ERP rešenja, barem kod onih koji implementiraju SAP, Oracle i Microsoft Dynamics.

naoblaku

Na osnovu ovako urađenog istraživanja, možemo ustanoviti sledeće činjenice:

 • Najviše cloud korišćenja = Microsoft Dynamics
 • Najmanje cloud korišćenja = Oracle

Ovde moramo da napomenemo i situaciju da je u godini kada je rađeno istraživanje, jedino SAP i imao SaaS ERP rešenje. Jedna od značajnih promena koja je u međuvremenu nastala je to da je Microsoft lansirao Dynamics 365 kao SaaS rešenje koje je izazvalo puno pozitivnih komentara.

Dok cloud kao svoju osnovnu prednost ima jednostavniju implementaciju, niže početne cene i niže kompletne troškove (Total Cost of Ownership), ipak tu mnoge organizacije pronalaze neke skrivene troškove. Oni su najčešće u formi vezanih troškova i samih pretplata. Tako, imamo činjenicu da mali broj organizacija definiše uštedu veću od 40% na osnovu korišćenja cloud-a.

oblakusteda.PNG

Na osnovu ovako urađenog istraživanja, možemo ustanoviti sledeće činjenice:

 • Najveća ušteda = SAP
 • Najmanja ušteda = Microsoft Dynamics
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s