SQL Server 2016 – šta nas čeka u novoj verziji – deo 2

U drugom nastavku pregleda noviteta sa kojima ćemo se susresti u SQL Server-u 2016 fokus će biti na Business Intelligence servisima i alatima. Od prethodnog nastavka ovog prikaza bili smo svedoci dva bitna događaja u SQL Server svetu. Prvi je pojava sledeće (a ispostaviće se i poslednje) Release Candidate verzije – RC 3 a drugi je i pojavljivanje konačne (RTM) verzije SQL Server-a 2016 koja je, počevši od 1. juna 2016., na raspolaganju korisnicima. Skrećemo pažnju da je ovaj tekst već bio pripremljen nekoliko dana pre nego što je objavljena RTM verzija pa će shodno tome biti baziran na onim funkcionalnostima i njihovim karakteristikama kakve su postojale u verziji RC 3. Finalna verzija će svakako biti predmet različitih reakcija i komentara unutar SQL Server zajednice tako da očekujte da ćemo se i u narednim brojevima ERP Magazina baviti ovom temom i preneti kako najave novih funkcionalnosti tako i iskustva u radu sa novom verzijom SQL Server-a.

Za sve vas koji želite da probate SQL Server 2016 podsećamo da je od pre par meseci Microsoft odlučio da Developer Edition verzije SQL Server-a 2014 i 2016 učini dostupnim bez naknade što znači da sada imamo na raspolaganju potpunu i vremenski neograničenu verziju SQL Server-a koju slobodno možemo koristiti za učenje i razvoj ali ne i za rad u produkcionom okruženju.

Pre nego što detaljnije razmotrimo novosti unutar svakog od BI servisa SQL Server-a 2016 potrebno je da naglasimo da ćemo se u ovom tekstu baviti isključivo onim BI servisima koji su pokriveni SQL Server licencom. Klijentski alati kao što su Microsoft Excel sa Power Query, PowerPivot i Power View dodacima kao i Power BI Desktop nisu tema ovog teksta dok ćemo o Microsoft-ovoj ponudi BI servisa u Cloud-u (pri čemu prvenstveno mislimo na Power BI servis) pisati u okviru posebnog teksta koji ćemo objaviti u jednom od narednih brojeva ERP Magazina.

SQL Server Integration Services (SSIS)

SSIS je prošao dugačak put od prvobitnih verzija koje su bile poznate pod imenom Data Transformation Services (DTS) do veoma ozbiljnog i široko prihvaćenog ETL alata koji je odlično integrisan sa ostatkom SQL Server ekosistema. Novosti koje donosi SSIS u okviru SQL Server 2016 se ne mogu opisati kao revolucionarne ali svakako možemo reći da su dobrodošle, da ispravljaju neke od nedostataka koji su postojali u SSIS 2012 i SSIS 2014 kao i da će doprineti široj primeni SSIS-a u svetlu sve češće potrebe za integracijama sa različitim Cloud servisima.

Od kako je u SSIS 2012 uveden tzv. Project Deployment Model kao i pripadajuća SSISDB baza podataka za podršku lakšoj distribuciji SSIS projekata i pripadajućih paketa velika većina korisnika je prihvatila novo-ustanovljeni režim rada koji je sa sobom doneo i veliki broj pogodnosti kao što su mogućnost korišćenja različitih Environment-a, generisanje standardizovanih izveštaja o izvršavanju paketa unutar SSMS, mogućnost aktivnog nadzora nad izvršavanjem paketa itd. Ipak, ovaj pristup je doneo i probleme koji su primorale neke od korisnika da ostanu pri uobičajenom tzv. Package Deployment Model-u. Konrektno, pri radu sa velikim projektima problem je predstavljala činjenica da je moguće izvršiti deploy samo celokupnog projekta a ne i pojedinačnih paketa. SSIS 2016 ispravlja ovaj nedostatak uvodeći Incremental Project Deployment pomoću koga je moguće izvršiti deploy i pojedinačnih paketa a i skupa paketa koji su promenjeni od prethodnog deploy-a. Istovremeno, otvorena je mogućnost da se SSISDB baza podataka postavi u AlwaysOn Availability grupu a time i osigura da problemi u radu primarnog SQL Server-a ne moraju automatski značiti i prestanak rada našeg  SSIS rešenja. Napominjemo da ova pogodnost nije na raspolaganju za projekte kod kojih se koristi Package Deployment Model pošto se u tom slučaju paketi nalaze u MSDB bazi podataka a ona ne može biti deo AlwaysOn Avaialability grupe. Korisnicima koji imaju potrebu za nadogradnjom postojećih SSISDB baza podataka na verziju 2016 na raspolaganju je i SSISDB Upgrade Wizard pomoću kojeg će vreme potrebno za nastavak rada SSIS projekata u novom okruženju biti višestruko skraćeno.

SSIS developere će posebno obradovati činjenica da SSIS 2016 donosi mogućnost kreiranja Control Flow šablona pomoću kojih možemo da sačuvamo jedan deo Control Flow-a iz nekog od naših paketa u zasebnom fajlu a da zatim sadržaj tog fajla primenimo i u drugim paketima u okviru projekta. Na ovaj način se vreme potrebno za implementaciju a kasnije i izmene Control Flow-a u različitim paketima značajno skraćuje. SSIS 2016 donosi i neka značajna poboljšanja u smislu lakšeg povezivanja sa većim brojem različitih izvora podataka. Sada nam je na raspolaganju i konektor za OData v4 izvore podataka kao i podrška za rad sa Hadoop File System (HDFS). Preporučujemo da instalirate i Azure Feature Pack za SSIS pomoću koga ćete moći da direktno radite sa Azure servisima kao što su Azure Storage (Azure Blob) i Azure HDInsight. Korisnike koji imaju potrebu da rade paralelno sa različitim verzijama SSIS-a će obradovati mogućnost da se iz najnovije verzije SQL Server Data Tools može raditi sa projektima i paketima iz SSIS 2012, SSIS 2014 i SSIS 2016. Do sada je verzija SSDT-a bila striktno vezana za verziju SSIS-a i nije bilo moguće koristiti neusklađene verzije razvojnih alata i SSIS servisa.

sql1.PNG

Ukoliko ste pri radu sa SSIS 2012 koristili Data Streaming Destination ili Balanced Data Distributor komponente sigurno ste primetili da one nisu bile dostupne u SSIS 2014. Iz tog razloga je jedan broj korisnika bio primoran da svoje projekte nastavi da razvija u verziji 2012 i da sačeka trenutak kada će Microsoft obezbediti iste komponente i za SSIS 2014. Iz nekog razloga to se nije dogodilo ali raduje činjenica da su ove dve komponente sada deo standardnog skupa komponenti u SSIS 2016 i da više nije potrebna dodatna instalacija za konkretnu verziju SSIS-a. Značajno je unapređena i Analysis Services Execute DDL komponenta koja sada podržava i rad sa novim JSON baziranim skript jezikom koji se koristi za upravljanje Analysis Services Tabular instancama (tzv. Tabular Model Scripting Language). Generalno, kompontente za rad sa Analysis Services unutar SSIS sada razlikuju SSAS Multidimensional i SSAS Tabular pa je sada omogućen rad sa tabelama unutar Tabular modela a ne samo sa dimenzijama i grupama mera kao što je bio slučaj do sada.

Pored navedenih unapređenja prisutan je i veći broj manjih izmena za koje očekujemo da će pozitivno uticati na stabilnost razvojnog okruženja i samog SSIS servisa. Ukoliko radite na razvoju SSIS projekata a pritom imate potrebu za integracijom sa Azure servisima SSIS 2016 zaslužuje ozbiljno testiranje sa vaše strane.

SQL Server Analysis Services (SSAS)

Nova verzija SQL Server-a je, na neki način, nastavila tradiciju prethodnih a na osnovu koje zaključujemo da je Tabular adut na kome Microsoft insistira i da se „tradicionalni“ SSAS korisnici koji prvenstveno koriste Multidimensional sa pravom osećaju zapostavljenim. Ipak, za razliku od verzija 2012 i 2014 u kojima praktično nije bilo razlike kod SSAS Multidimensional, verzija 2016 ipak donosi neka unapređenja dok je najveći broj noviteta rezervisan za Tabular.

SSAS Multidimensional je sada dostupan korisnicima kroz Power BI. Ovo je značajna razlika u odnosu na prethodno stanje gde Power BI i Power BI Desktop nisu „razumeli“ MDX pa su postojeće SSAS baze podataka bile nevidljive za novu generaciju izveštajnih alata. Ovo unapređenje nije deo samog SSAS već Power BI komponenti ali je značajno zbog toga što SSAS Multidimensional ponovo dobija svoje mesto u kompletnom Microsoft Data Platform ekosistemu koje mu sa pravom i pripada. Neka druga unapređenja u odnosu na prethodne verzije podrazumevaju podršku za Netezzu kao izvor podataka, optimizaciju distinct count agregacije pri korišćenju DB2, Oracle i Netezze u ROLAP režimu rada i bolju kontrolu nad drill-through operacijama. SSAS Multidimensional je dobio i odgovarajući skup DBCC komandi koje će biti od koristi administratorima sistema.

Sa druge strane, SSAS Tabular je pun novih opcija. Prvo što će iskusnijim SSAS korisnicima privući pažnju je činjenica da je i Tabular dobio jednu od fukcionalnosti koja je dugo bila ekskluzivno „pravo“ SSAS Multidimensional a to su translacije (Translations). Naime, sada smo u mogućnosti da za bilo koji element Tabular modela definišemo naslov (Caption) i opis (Description) za jednu ili više različitih kultura (Culture). Zahvaljujući ovoj opciji, korisnici bilo kog klijentskog alata koji podržava višejezični rad (npr. Excel) će biti u mogućnosti da sve meta-podatke Tabular modela pregledaju na svom jeziku (naravno, pod pretpostavkom da su odgovarajuće labele za konkretan jezik unete u model). Sledeća opcija koja će ubrzati osvežavanje velikih Tabular modela je mogućnost paralelnog procesiranja različitih particija iste tabele. Počevši od SSAS 2016, ukoliko su za neku od tabela definisane dve ili više particija SSAS će automatski paralelno procesirati sve particije.

sql2.PNG

Jedan od razloga za to što je SSAS Tabular široko prihvaćen od strane korisnika (pored izuzetnih performansi zahvaljujući činjenici da se svi potrebni podaci nalaze u memoriji) je i Row Level Security odnosno mogućnost da se na osnovu pripadnosti trenutnog korisnika nekoj od rola definiše podskup zapisa koji će mu biti na raspolaganju. Row Level Security je u prethodnim verzijama bio raspoloživ samo ukoliko je Tabular model radio u tzv. In-Memory režimu u kome su svi podaci u memoriji i u kome je neophodno ponovo isprocesirati tabele kako bi podaci u memoriji bili osveženi. Korisnici kojima je bio potreban real-time pristup izvornim podacima u SSAS Tabular su morali da koriste tzv. DirectQuery režim rada u okviru koga se ne pravi zapakovana i komprimovana kopija podataka u memoriji već se nakon bilo kog upita odlazi do izvora i iz njega se preuzimaju potrebni podaci. Ovaj pristup zaista  omogućava real-time pristup podacima ali je do verzije 2016 isključivao mogućnost korišćenja Row Level Security. SSAS Tabular 2016 donosi i ovu mogućnost odnosno dozvoljava da se Row Level Security koristi i u DirectQuery režimu rada što znači da će ubuduće SSAS Tabular biti moguće primeniti u mnogo većem broju slučajeva nego što je to bilo moguće do danas. Za korisnike DirectQuery režima će biti značajna i informacija da su od sada podržane i kalkulacije (custom kolone) odnosno da korišćenje kalkulacija neće isključivati mogućnost korišćenja DirectQuery režima rada.

Skup raspoloživih izvora podataka za SSAS Tabular je proširen tako da sada možemo koristiti i Oracle, Teradata i Microsoft APS (bivši Parallel Data Warehouse, PDW). Proširen je i skup raspoloživih DAX komandi tako da je sada na raspolaganju još 50 novih matematičkih i statističkih funkcija kao i funkcija za rad sa datumima, filtriranje, rad sa tekstom i grupisanje. Skup raspoloživih DAX komandi u verziji 2016 je impresivan i novouvedene komande rešavaju neke od najčešćih problema u radu sa SSAS Tabular u prethodnim verzijama SQL Server-a.

Značajnu novost predstavlja i mogućnost implementacije više-prema-više scenarija korišćenjem opcije pod nazivom Bi-Directional Cross-Filtering. Konkretno, ova opcija nam omogućava da istovremeno primenimo filtriranje korišćenjem dve relacije u kojima figuriše zajednička tabela a bez potrebe za pisanjem DAX izraza (na primer, filtriranje podataka o prodaji iz fact tabele na osnovu filtera postavljenog na proizvod a i na osnovu filtera postavljenog na kupca). Tabular Model Scripting Language predstavlja nov način za opis Tabular modela koji je baziran na JSON-u za razliku od dosadašnjeg pristupa korišćenjem XMLA. Kao što je ranije napomenuto, podržan je i od strane odgovarajućih SSIS komponenti.

SQL Server Reporting Services (SSRS)

SSRS je jedan od SQL Server BI servisa koji je u prethodnim verzijama SQL Server-a imao najmanje kvalitetnih poboljšanja. Stekao se utisak da je Microsoft zaključio da ima stabilnu bazu korisnika kojima SSRS odgovara takav kakav je (a u kategoriji pixel-perfect reporting alata zaista neprevaziđen) i da još uvek ne postoje dovoljno jaki razlozi zbog kojih bi bile opravdane ozbiljne investicije u redizajn kompletnog rešenja.

sql3

Međutim, razvoj mobilnih tehnologija je preusmerio izveštavanje u potpuno novom pravcu i koji je Microsoft dočekao nespreman. Značajan broj korisnika se, u potrazi za reporting rešenjima koja će podržavati mobilne uređaje, responsive korisnički interfejs i jednostavnost upotrebe za krajnje korisnike, odlučio da proveri kakva je ponuda konkurencije a pod tim pre svega mislimo na Tableau i Oracle. Microsoft je morao da reaguje brzo a kako nije bilo vremena da se iz početka napravi novo reporting rešenje koje će podržavati mobilne uređaje odlučeno je da se kupi kanadska softverska kompanija Datazen koja je već imala razvijen kvalitetan sistem. Datazen Enterprise Server je u početku distribuiran pod Enterprise licencom za SQL Server 2014 što znači da su svi korisnici koji su imali Enterprise licencu mogli besplatno da preuzmu Datazen Enterprise Server i da ga implementiraju u svom okruženju. Međutim, i pored toga što je tehnički gledano Datazen zaista izvanredno radio svoj posao, činjenica je da su na ovaj način korisnici bili primorani da implementiraju dva reporting sistema koji u tom trenutku nisu imali nikakvih dodirnih tačaka.

sql4.PNG

SSRS tim je, pripremajući verziju 2016, bio pred ozbiljnim zadatkom. Trebalo je na neki način formirati jedinstvenu reporting platformu koja će u sebi sadržati najbolje iz oba sveta a da istovremeno omogući i određeni nivo integracije sa Cloud platformom (Power BI). Rezultat je impozantan. Mi ćemo u nastavku teksta navesti neke od najvažnijih karakteristika nove verzije platforme a vi zaključite da li ovakvo rešenje može da zadovolji i potrebe vaše organizacije.

Prvi utisak koji ćete steći prilikom pokretanja Report Manager-a u verziji 2016 je da se radi o kompletno redizajniranom portalu. Zaista, nova verzija portala je zadržala logiku prethodne (uz neke izmene koje su veoma logične i lake za usvajanje) ali je korisnički interfejs baziran na izgledu Datazen aplikacija. Zahvaljujući ovome, nećete imati nikakvih problema da nastavite da radite sa SSRS 2016 na istom mestu gde ste stali u prethodnoj verziji ali će sve biti daleko lepše, skladnije i usklađeno sa modernim tehnologijama. Konkretno, SSRS 2016 je baziran na HTML 5 i korisnički interfejs je u potpunosti usklađen sa principima responsive dizajna. Ovo možete i testirati promenama dimenzija vašeg Web browser-a pri čemu će se elementi korisničkog interfejsa prilagoditi novoj veličini površine prozora. Svi moderni Web browser-i su podržani. Niste više u obavezi da koristiti Internet Explorer (tim pre što se više ne koriste ActiveX kontrole) već možete upotrebiti i Edge, Safari, Google Chrome i Mozilla Firefox.

Neka od unapređenja rada u „klasičnom“ SSRS režimu su: mogućnost slobodnog pozicioniranja parametara izveštaja unutar tabele (da, sada je konačno moguće postaviti parametre tačno onako kako vam je potrebno), štampa izveštaja bez korišćenja ActiveX kontrole (što automatski znači da je podržana i iz ostalih Web browser-a), nove vrste grafikona i elemenata koji su pogodni za prikazivanje vrednosti KPI, redizajniran Report Builder kao i podrška za sve navedene novitete i u poslednjoj verziji SQL Server Data Tools koja je bazirana na Visual Studio 2015. Jedna od važnih novosti za poslovne korisnike je i mogućnost izvoza (Export) sadržaja izveštaja u PowerPoint format i to u formi zasebnih objekata na svakom od slajdova. To znači da će korisnik moći da promeni poziciju i veličinu svakog elementa na PowerPoint slajdu umesto da kao sadržaj dobije samo statičnu sliku izveštaja.

Ono što će svakako biti značajno korisnicima koji imaju pretplatu za Power BI servis je da sada postoji mogućnost da se bilo koji od elemenata izveštaja jednostavnim klikom „prosledi“ u neki od Power BI Dashboard-a a da se istovremeno sačuva veza ka serveru na kome se izveštaj inicijalno izvršava i na taj način obezbedi drill-down do izvornih podataka. O ovoj i sličnim mogućnostima Power BI servisa pisaćemo u jednom od sledećih brojeva ERP Magazina.

Posebna poslastica nove verzije reporting platforme je i što su postojeći Datazen alati takođe uključeni u sam SSRS. Moguće je formirati vizuelizacije koje će u startu biti prilagođene prikazu na monitoru, tabletu ili mobilnom telefonu a koje će, istovremeno, imati pristup istim podacima kao i „klasični“ SSRS izveštaji. Postojeća Power BI aplikacija za različite mobilne platforme je od skoro proširena mogućnošću za povezivanje sa SSRS serverom tako da su korisnici mobilnih uređaja u mogućnosti da pristupaju i Power BI i SSRS sadržajima korišćenjem jedne aplikacije.

Nadamo se da smo uspeli da vam u dva teksta koji su se bavili novitetima u SQL Server-u 2016 skrenemo pažnju na najznačajnija unapređenja koja donosi nova verzija. Pravo testiranje SQL Server-a 2016 tek počinje tako da očekujte da ćemo u narednim brojevima ERP Magazina ponovo pisati o nekim iskustvima sa SQL Server 2016 ali i da ćemo predstaviti Power BI i još neke od Azure servisa koji su deo Microsoft Data Platform.

by Dejan Pervulov

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s