Microsoft Dynamics AX Lifecycle Services

Projekti uvođenja velikih ERP sistema poput Microsoft Dynamics AX-a mogu trajati mesecima, a vrlo često i godinama. U čitavom procesu učestvuje veliki broj ljudi, kako sa strane implementatora, tako i sa strane klijenta, generiše se obimna dokumentacija, neophodna je dobra organizacija resursa kao i povećanje nivoa kolaboracije projektnih timova.

Sve ovo dovodi do potrebe za zaista efikasnim sistemom vođenja projekta kako bi se rasipanje resursa, angažovanih na projektu, svelo na minimum. Pre nekoliko godina Microsoft je predstavio Lifecycle services (skraćeno LCS), platformu zasnovanu na Azure tehnologiji, koja obezbeđuje da prave osobe dobiju prave informacije o tekućem projektu u pravo vreme. Osnovna ideja LCS-a je da obezbedi predvidivo i ponovljivo iskustvo za sve učesnike u projektu kako bi se na globalnom nivou došlo do ustaljenog načina sprovođenja Dynamics AX projekata uz pružanje dovoljne fleksibilnosti partnerima u primenjenim metodologijama i načinu rada.

Pristup ovoj platformi vrši se preko internet pretraživača uz odgovarajući Microsoft nalog. Svakog meseca razvojni tim LCS-a instalira nove izmene i alate i sve dokumentuje na njihovom blogu kojem se pristupa direktno iz LCS-a. Mogućnost integracije sa Sharepoint-om i Visual Studio online-om dodatno pojačava kolaboracioni potencijal.

Ova platforma je već nekoliko godina dostupna za Microsoft Dynamics AX 2012 projekte pri čemu je njeno korišćenje opciono. U novoj verziji Microsoft Dynamics AX-a primena LCS-a je obavezna pre svega zbog instalacije okruženja na projektu koje se vrši na Azure cloud platformi, a isključivo putem LCS-a.

LCS-u pristup imaju i implementator i klijent kod koga se vrši implementacija te obe strane u svakom trenutku imaju pregled dosadašnjeg toka projekta. Ovako povećana transparentnost utiče na bolju fokusiranost učesnika na trenutne zadatke i probleme čime dolazi do efikasnije iskorišćenosti resursa i smanjenja (ili eleminisanja) probijanja vremenskih i novčanih budžeta.

LCS pruža podršku u svim fazama implementacije AX-a uključujući i presales fazu. U nastavku će biti prikazani neki od alata koji mogu biti korisni u raznim fazama projekta.

lcs1

Metodologije

Uz LCS dolaze već predefinisane Microsoft-ove metodologije za vođenje projekata u zavistnosti od njegove namene. Činjenica je da svaki implementator može imati u manjoj ili većoj meri prilagođenu standardnu metodologiju ili čak potpuno drugačiju metodologiju od standardnih tako da je u LCS-u omogućeno menjanje predefinisanih metodologija ili kreiranje sopstvenih.

Svaka metodologija se sastoji od faza i taskova u okviru tih faza. Taskovima se mogu dodeljivati odgovarajući resursi, poput word i excel šablonskih fajlova ili web linkova, koji se mogu koristiti pri izvršavanju istih.

lcs2

Kako projekat teče, odgovarajući taskovi i faze se označavaju kao završeni. Na ovaj način se razlaže dokumentacija, koja je sve obimnija vremenom, na odgovarajuće celine i time olakšava uvid u nju svim učesnicima projekta.

Business process modeler (BPM)

Jedan od najkorisnijih alata koji je ponuđen u LCS-u je alat za modelovanje poslovnih procesa (eng. Business process modeler). Bitan pokazatelj uspešnosti projekta implementacije ERP sistema je prenos poslovnih procesa klijenata u novi sistem. LCS ovim alatom omogućava identifikovanje, modelovanje i održavanje poslovnih procesa pri čemu klijent ima uvid u čitav životni ciklus poslovnog procesa.

BPM sadrži biblioteke poslovnih procesa. Kao i kod metodologija, postoje predefinisane, globalne biblioteke koje su dostupne na svim projektima u LCS-u. One se mogu kopirati i potom korigovati prema potrebi za određeni projekat. Svaka biblioteka sadrži hijerarhiju poslovnih procesa. Procesi na najnižem hijerarhijskom novou se mogu modelovati pomoću flow charta. Moguće je uvesti i chartove iz Visio-a, ali je preporuka da se koristi LCS-ov flow chart editor zbog toga što je prilagođen modelovanju procesa u AX-u.

lcs3

Procese je moguće modelovati “od nule“, ali, takođe, postoji opcija snimanja procesa u AX-u i potom njihovog prenosa u BPM alat. Ovo se vrši pomoću Task Recordera, alata u okviru samog AX-a, koji se najviše koristi za snimanje procesa kako bi se generisala detaljna korisnička uputstva. U Task Recorderu se najpre definiše hijerarhija poslovnih procesa (ta hijerarhija će kasnije biti preneta u BPM biblioteku), a potom se za svaki od procesa vrši snimanje rada u AX-u. Po završetku snimanja svih željenih procesa, pokreće se procedura za generisanje axbpm fajla, koji se uvozi kao nova BPM biblioteka.

Za tako uvezene procese već su kreirani flow chartovi koji se sada, u saradnji sa klijentom, mogu prilagođavati konkretnom modelu poslovnog procesa. Svaka izmena na poslovnom procesu u BPM alatu se beleži u listi gapova za taj proces. Osim toga, snimaju se i verzije flow chartova posle svake zapamćene izmene tako da se uvek može vratiti u neko od prethodnih stanja.

lcs4

Procena broja AX licenci i infrastrukture

Pre odlučivanja za implementaciju, svakom potencijalnom klijentu znači informacija, ne samo o izdatku za sam softver, već i koliko će novca morati da izdvoji za hardver na kojem će biti implementiran taj softver. Uz pomoć nekoliko alata u okviru LCS-a, moguće je dati procenu za broj potrebnih AX licenci kao i hardversku infrastrukturu za potrebe AX-a u njegovom preduzeću.

Svakako, pre početka projekta nemamo sve informacije koje su neophodne da bi ovi alati bili precizni u procenjivanju, ali su rezultati gruba procena koja potencijalnom klijentu može dati informaciju o veličini ulaganja za novi sistem.

Licence sizing estimator

Ovaj alat se koristi za procenu broja korisničkih licenci koje će biti potrebne klijentu za rad u AX-u. Popunjava se ukupan broj korisnika i označavaju se sektori koji će koristiti AX. Potom se za svaki odabran sektor definišu uloge korisnika (menadžeri, operativci, kontroleri…). Uloge koje se mogu odabrati su preuzete iz AX-a, ali je takođe moguće definisati i nove uloge kojima se dodeljuju poslovni procesi iz AX-a na osnovu čega LCS određuje tip licence koja je potrebna za tu ulogu. Konačni rezultat je izveštaj sa ukupnim brojem korisničkih licenci koje će biti potrebne da bi zaposleni mogli da rade u AX-u.

lcs5

Usage profiler Prvi korak u procenjivanju potrebne infrastrukture za AX okruženje je alat za procenjivanje iskorišćenosti sistema – Usage profiler. Ovde je potrebno popuniti podatke o sistemu kao što su: da li se koristi virtualizacija i koja, koliko preduzeća…

Osim toga, ukoliko postoje već definisani poslovni procesi u BPM alatu, moguće je uvesti i te informacije u Usage profiler i potom dopuniti informacije o tome koliko i kako će biti korišćeni ovi procesi. Što više informacija o korišćenju budućeg sistema se unese u ovaj alat, preciznija će biti procena hardvera u sledećem koraku.

Infrastructure estimator

Na osnovu informacija prikupljenih kroz Usage profiler, LCS je u mogućnosti da, pomoću Infrastructure estimator alata, proceni potreban hardver za odgovarajuće okruženje. Korisnik može odabrati jedno od 4 vrste okruženja: razvojno, test, produkciju ili trening. Posle unosa dodatnih informacija o potrebnom okruženju, korisnik dobija procenu o preporučenom broju i konfiguraciji servera za odabrano okruženje.

Ovo su samo neki od alata koji su ponuđeni u Lifecyle services platformi. Dodatno se mogu koristiti alati za prikupljanje prijavljenih problema korisnika AX-a, prenos poslovnih podataka između okruženja pomoću paketa, pojednostavljenu instalaciju hotfixeva itd.

LCS je alat koji će, očigledno, biti korišćen u zantno većoj meri u budućnosti. Tome u prilog ide i činjenica da je on obavezan portal preko koga se puštaju u rad nove verzije Microsoft Dynamics AX okruženja. Microsoft na ovaj način želi da uspostavi jedan ustaljeni, a, opet, dovoljno flesksibilan, način vođenja projekata što bi olakšalo posao pri preuzimanju projekata između partnera koji rade implementacije ili angažovanju podizvođača za uvođenje lokalizacija. Kako se unapređenja uvode mesečno, što više korisnika bude prelazilo na ovu platformu, ona će vremenom, na osnovu njihovih iskustava, moći da se dodatno usavršava i prilagođava stvarnim potrebama projektnih timova.

by Darko Čandrlić

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s